Zwroty prosimy wysyłać na adres:

Serwis Stator Piotr Wojtasik
44-200 Rybnik
ul. Jankowicka 23 pok. C/3/9
email

Formularz reklamacji, wymiany i zwrotu towaru

Dane reklamowanego produktu


Nick z allegro

E-mail


Wybierz lub wpisz nazwę produktu

Data zakupu

Cena zakupu

Reklamacja


Typ reklamacji

Przyczyna
reklamacji

Numer paragonu

Dane kontaktowe


Imię i nazwisko

Miejscowość

Kod

Ulica / Nr domu, mieszkania

Telefon

 

Zgłoszenie sprzętu do serwisu (wypełnienie tego formularza) jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 z póz. zm.). Dane osobowe i dane adresowe podawane podczas rejestracji zgłoszenia reklamacji przez Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji reklamacji i nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

reklama

W tym miejscu możesz sprawdzić status swojej naprawy. Wystarczy, że wpiszesz poniżej swój adres e-mail zarejestrowany w naszym systemie oraz numer jaki otrzymałeś w czasie składania zamówienia.

Email
Numer reklamacji

Towar należy odesłać kompletny, nie używany w oryginalnym opakowaniu z oryginałem dowodu zakupu i karty gwarancyjnej oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

Wysyłając towar do zwrotu lub reklamacji prosimy o zarejestrowanie się na stronie serwisowej lub włożenie do przesyłki opisu usterki wraz z danymi adresowymi – ułatwi na to szybkie i sprawne załatwienie Państwa sprawy.

Zasady zgłaszania reklamacji na stronie serwisowej

  1. Zarejestrować przesyłkę na stronie http://www.stator.4ol.pl/reklamacje/ gdzie wprowadzamy opis usterki .
  2. Na przesyłce w sposób widoczny umieścić numer zgłoszenia który otrzymuje się mailem po zarejestrowaniu się na stronie.

GWARANCJA
1.Na każdy produkt udzielamy 12 miesięcznej gwarancji, chyba że oferta stanowi inaczej.
2. Każde zgłoszenie wady towaru w ramach gwarancji rozpatrujemy do 14 dni licząc od daty otrzymania produktu.
3. Do każdego zgłoszenia wady w ramach gwarancji należy dołączyć kopię paragonu lub kopię faktury VAT. Zgłoszenie jest możliwe po rejestracji na internetowej stronie serwisowej podanej w karcie gwarancyjnej.
4. Nabywca traci gwarancję w razie  

a. wszelkich prób napraw podejmowanych przez nieupoważnione osoby fizyczne lub firmy
b. w przypadku zerwania lub usunięcia plomb gwarancyjnych
c. sprzęt nosi ślady uszkodzeń mechanicznych, termicznych itd.
d. sprzęt był używany niezgodnie z przeznaczeniem

5. W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:

a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.),
b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w
takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy
zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
4. Zwrot zapłaconej przez Użytkownika kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Użytkownika w konto bankowe.
5. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

REKLAMACJE
1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:

a. imię i nazwisko, telefon kontaktowy
b. numer zamówienia
c. opis niezgodności towaru z umową,
d. datę zakupu

2. Zastosowanie się do ust. 1 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
3. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: stator@op.pl  lub pisemnie na adres Stator Piotr Wojtasik , ul. Jankowicka 23 pok. /a/3/9 ,44-200 Rybnik
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.

Formularz odstąpienia od umowy kliknij aby pobrać